Obavijest o obvezi izdavanje e-računa

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) od 01. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obveznicima javne nabave i  to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa.

Ovim putem izvješćujemo sve naše poslovne partnere /isporučitelje roba, radova ili usluga/ da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, kao obveznik javne nabave, od 1. srpnja 2019. sve račune zaprima isključivo u elektroničkom obliku prema zakonskom propisanom i strukturiranom formatu putem informacijskog posrednika. Od navedenog datuma nismo u mogućnosti zaprimiti nijedan papirnati račun (ističemo da se niti skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Slijedom navedenog, izvješćujemo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije /koji se odnose na javnu nabavu, jednostavnu nabavu odnosno nabavu roba, radova i usluga putem narudžbenica/ da od 1. srpnja 2019. moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

O načinu otvaranja servisa e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije kao obveznikom javne nabave), možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

Ispravak teksta javne licitacije za prodaju rashodovanih vozila

U tekstu Javne licitacije za prodaju vozila rashodovanih službenih vozila Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije od 15. srpanj 2019.  (koja će se javna licitacija održati dana 18. srpanj 2019.  početkom u 9,00 sati, u Karlovcu, dr. Vladka Mačeka 48,

 • u toč. 1. briše se tekst: „na cijenu se obračunava PDV“,
 • u toč. 2. briše se tekst: „ i 25% poreza na izlicitiranu cijenu vozila“

 

Navedene izmjene određuju da kupac nije u obvezi platiti PDV na izlicitirano vozilo.

Javna licitacija za prodaju rashodovanih vozila

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije prodaje rashodovana službena vozila putem Javne licitacije koja će se održati dana 18. srpanj 2019. s početkom u 9,00 sati, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 – ispred garaža (dvorište):

 1.1.DACIA SANDERO 1,6,  KA428FG, god. proizv.2010., broj prijeđenih kilometara:  71530, početna cijena vozila 18.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

1.2. OPEL CORSA 1.2,  KA 583DI, god. proizv. 2005., broj prijeđenih kilometara:  82308, početna cijena vozila 12.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

1.3. RENAULT KANGOO 1.2,  KA 893DU, god. proizv. 2006., broj prijeđenih kilometara:  100700, početna cijena vozila 14.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

 1. Kupac je dužan platiti cijenu izlicitiranog vozila i 25% poreza na izlicitiranu cijenu vozila u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa.
 1. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu na tel. 411 258 – Dijana Makarić.
 1. Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 200,00 kn po vozilu. Uplatu izvršiti na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije HR3724000081190251956, Karlovačka banka Karlovac.
 1. Vozila se prodaju po načelu VIĐENO-KUPLJENO, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
 1. Isporuka za izlicitirana vozila je odmah nakon uplate izlicitirane cijene vozila. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 8 dana od uplate, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.
 1. Osobama koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo jamčevina se vraća u roku 8 dana uz obveznu dostavu broja računa uplatitelja.

                                              ————–

 

                                                                                          Povjerenstvo za prodaju:

                                            Dijana Makarić, bacc.oec., predsjednica

Natječaj za prijam spec. epidemiologa, prvostupnice sestrinstva, psihologa i pripravnika

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

 1. Za prijam u radni odnos:

1.1. Doktor/doktorica medicine specijalist epidemiolog ili doktor medicine u Službi za  epidemiologiju, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (zamjena).

UVJETI: Doktor medicine specijalist epidemiolog ili doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore. 

1.2. Prvostupnica/prvostupnik sestrinstva u Službi školske medicine, jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena).

Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu i vozački ispit “B” kategorije. 

1.3. Psiholog/psihologinja u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i  izvanbolničko

       liječenje ovisnosti, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: dipl.psiholog/prof.psihologije odnosno završen sveučilišni diplomski studij iz akademskog  područja psihologije (magistar psihologije), položen stručni ispit, znanje rada na osobnom   računalu i 1 godina radnog iskustva.

1.4. Pripravnik/pripravnica  na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža:

 1. a) Prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva, jedan  izvršitelj.

Uvjeti: prvostupnik sanitarnog inženjerstva

 1. b) Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike, jedan  izvršitelj.

Uvjeti: prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. c) Sanitarni tehničar/tehničarka

Uvjeti: Sanitarni tehničar/tehničarka

 1. d) Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

Uvjeti: Zdravstveni tehničar/tehničarka laboratorijskog smjera

Kandidat za radno mjesto pripravnika treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):
 • za sva radna mjesta: životopis, svjedodžbu/diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
 • za radno mjesto pod 1.1.: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz epidemiologije (ako je kandidat specijalist), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad nadležne komore.
 • za radno mjesto pod 1.2.: uvjerenje o položenom stručnom ispitu i odobrenje za samostalan rad i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.
 • za radno mjesto pod 1.3.: uvjerenje o položenom psihološkom stručnom ispitu i dokaz o radnom stažu u struci- preslik ugovora o radu ili potvrdnica poslodavca.
 • za radna mjesta pod 1.4.: Potvrdnica/uvjerenje o prijavi na evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 • 2 –
 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 1. Rok za podnošenje prijava je 4. srpanj 2019. do 11. srpanj 2019.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 2. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 3. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), prije početka rada odabranog kandidata za radna mjesta iz toč. 1.2. i 1.3. po službenoj dužnosti pribavit će se dokaz o neosuđivanosti za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
 2. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content