Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

 1. Za prijam u radni odnos:

1.1. Doktor/doktorica medicine specijalist epidemiolog ili doktor medicine u Službi za  epidemiologiju, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (zamjena).

UVJETI: Doktor medicine specijalist epidemiolog ili doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore. 

1.2. Prvostupnica/prvostupnik sestrinstva u Službi školske medicine, jedan izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena).

Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu i vozački ispit “B” kategorije. 

1.3. Psiholog/psihologinja u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i  izvanbolničko

       liječenje ovisnosti, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: dipl.psiholog/prof.psihologije odnosno završen sveučilišni diplomski studij iz akademskog  područja psihologije (magistar psihologije), položen stručni ispit, znanje rada na osobnom   računalu i 1 godina radnog iskustva.

1.4. Pripravnik/pripravnica  na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine, radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža:

 1. a) Prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva, jedan  izvršitelj.

Uvjeti: prvostupnik sanitarnog inženjerstva

 1. b) Prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike, jedan  izvršitelj.

Uvjeti: prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. c) Sanitarni tehničar/tehničarka

Uvjeti: Sanitarni tehničar/tehničarka

 1. d) Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

Uvjeti: Zdravstveni tehničar/tehničarka laboratorijskog smjera

Kandidat za radno mjesto pripravnika treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):
 • za sva radna mjesta: životopis, svjedodžbu/diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
 • za radno mjesto pod 1.1.: uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz epidemiologije (ako je kandidat specijalist), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad nadležne komore.
 • za radno mjesto pod 1.2.: uvjerenje o položenom stručnom ispitu i odobrenje za samostalan rad i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.
 • za radno mjesto pod 1.3.: uvjerenje o položenom psihološkom stručnom ispitu i dokaz o radnom stažu u struci- preslik ugovora o radu ili potvrdnica poslodavca.
 • za radna mjesta pod 1.4.: Potvrdnica/uvjerenje o prijavi na evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 • 2 –
 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 1. Rok za podnošenje prijava je 4. srpanj 2019. do 11. srpanj 2019.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 2. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 3. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), prije početka rada odabranog kandidata za radna mjesta iz toč. 1.2. i 1.3. po službenoj dužnosti pribavit će se dokaz o neosuđivanosti za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
 2. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content