Služba zajedničkih poslova

Služba zajedničkih poslova obavlja slijedeće poslove: stručne poslove izrade nacrta odluka, općih i pojedinačnih akata i ugovora iz djelokruga rada Zavoda, poslove zastupanja pred sudovima i tijelima javne vlasti, provodi postupke javne nabave, poslove pripreme i provedbe postupaka za sklapanje ugovora o radu, za prestanak i otkaz ugovora o radu, prikupljanja i obrade podataka o radnicima, izrada prijedloga odluka i rješenja iz područja radnih odnosa, uspostave i provođenja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika, poslovi vezani za pravo na pristup informacijama, stručna priprema sjednica tijela upravljanja, izrada odluka i zapisnika sa sjednica.

U Službi zajedničkih poslova obavljaju se i poslovi organizacije, dopreme i otpreme pismena u Zavodu i izvan Zavoda, poslovi sortiranja, arhiviranja i izlučivanja arhivskog gradiva, te poslovi zaštite na radu i protupožarne zaštite.

U okviru Službe zajedničkih poslova ustrojen je Odjel za financijsko poslovanje koji obavlja slijedeće poslove: izrađuje financijske planove, obračunava i fakturira zdravstvene usluge; provodi nabavu roba, radova i usluga prema odobrenim zahtjevnicama, obračunava i isplaćuje plaće i druga osobna primanja zaposlenika, pokreće mjere za naplatu potraživanja, obavlja blagajničke poslove, vodi poslovne i pomoćne knjige, usklađuje potraživanja i obveze, izrađuje periodične i godišnje obračune, obavlja poslove računovodstvene kontrole i računovodstvenog izvješćivanja.

Z

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditeljica službe: Vesna Gorić, mag. iur.

Telefon: +385 047 415 132

Fax.: +385 047 411 292

Email: pravna.sluzba@zjzka.hr

Z

ODJEL ZA FINANCIJSKO POSLOVANJE

Voditelj odjela: Mario Čereki, dipl. oec.

Telefon:  +385 047 411 262

Telefon: +385 047 674 482

Fax.: +385 047 412 260

Email: gospodarstvo1@zjzka.hr

Skip to content