Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), v.d. ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni...