Služba za zdravstvenu ekologiju

Služba za zdravstvenu ekologiju obavlja djelatnosti analiza:

 • vode za ljudsku potrošnju
 • vode za kupanje i bazenske vode
 • podzemnih i površinskih voda
 • otpadnih i tehnoloških voda
 • zdravstvene ispravnosti hrana
 • mikrobiološke čistoće objekata
 • organizira i provodi uzorkovanje voda i hrana

Sudjeluje u:

 • u obrazovanju iz higijenskog minimuma

  Služba neprestano poboljšava svoje poslovanje što dokazuje i neprestanim proširivanjem područja akreditacije i uspješnim sudjelovanjima u međuporedbenim laboratorijskim ispitivanjima s domaćim i stranim organizacijama i laboratorijima.

  Analize se provode radi utvrđivanja, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša temeljem ovlaštenja nadležnih tijela Republike Hrvatske.

  • Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (površinskih, podzemnih i otpadnih)
  • Ministarstva zdravstva za službeni laboratorij za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole
  • Ministarstva poljoprivrede za službeni laboratorij za obavljanje analiza hrana
  • Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša – izrada elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša i praćenje stanja okoliša

  Služba za zdravstvenu ekologiju osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija: za ispitivanje hrana, voda za ljudsku potrošnju, voda za kupanje i bazenskih voda, površinskih, podzemnih i otpadnih voda.

  Obrazac pritužbi za korisnike

  Potvrda o akreditaciji

  Prilog potvrdi o akreditaciji

  PRITUŽBE

  Korisnici usluga Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Službe za zdravstvenu ekologiju mogu izraziti svoje pritužbe na sljedeći način:

  • usmenim putem koji se podnosi Voditelju Službe za zdravstvenu ekologiju
  • pisanim oblikom putem e-pošte, dopisom ili putem obrasca za Pritužbe

  Služba za zdravstvenu ekologiju obavezuje se riješiti sve pristigle pritužbe u najkraćem mogućem roku (7 dana) i obavijestiti korisnika usluga o tijeku rješavanja pritužbe.

  Pritužbe zaprimljene usmenim putem moguće je isto tako i obrazložiti korisnicima usmenim putem.

  Ukoliko se radi o pritužbama koje se ne mogu riješiti u najkraćem mogućem roku, korisnik usluga će biti o tome obaviješten u roku od 7 dana od zaprimanja pritužbe i redovito će se obaviještavati o daljnjim poduzetim radnjama.

  Svaki zaprimljeni i obrađeni dokument vezan za pritužbe čuva se kod voditelja kvalitete.                                                                                  

  KONTAKT INFORMACIJE:

  Sve potrebne informacije i obavijesti o uzorkovanju i analitičkim postupcima mogu se dobiti svaki radni dan od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati.

  Telefon: +385 047 411 278

  Telefon: +385 047 411 266

  Fax: +385 047 411 292

  Anketa o zadovoljstvu kupaca

  Služba za zdravstvenu ekologiju

  Voditeljica Službe: Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr.
  Email: ekologija@zjzka.hr

  Glavni tehničar Službe

  Sanja Hrastovčak,bacc.sanit.ing
  Email: gl.tehnicar@zjzka.hr

  Jedinica za organiziranje i unapređenje kvalitete

  Voditeljica Službe: Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr.
  Email: hrane@zjzka.hr

  Laboratorij za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i bazenske vode

  Voditelj laboratorija: Filip Cindrić, mag. sanit. ing.
  Email: voda@zjzka.hr

  Laboratorij za površinske, podzemne i otpadne vode

  Voditelj laboratorija: Dražen Navijalić,dipl.inž.
  Email: pov.otp.vode@zjzka.hr

  Laboratorij za kontrolu hrane

  Voditeljica laboratorija: Valentina Tomičić Žabčić, mag. nutr.
  Email: hrane@zjzka.hr

  Laboratorij instrumentalne analitike

  Voditelj laboratorija: Dražen Navijalić, dipl. inž.
  Email: zrak@zjzka.hr

  Laboratorij za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i bazenske vode

  Djelatnost Laboratorija obuhvaća:

  • fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanje voda sukladno važećim zakonima, propisima i standardiziranim metodama
  • uzorkovanje i kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
  • uzorkovanje i kontrola voda za kupanje, bazenskih voda i demineralizirane vode

  fizikalno-kemijski parametri ispitivanja:

  temperatura, mutnoća, boja, miris, okus, koncentracija vodikovih iona, rezidui dezinfekcije (slobodni klor, klorit), vodljivost, utrošak KMnO4, redoks potencijal.

  mikrobiološki parametri ispitivanja:

  ukupni koliformi, fekalni koliformi, Escherichia coli, enterokoki, broj kolonija pri 36°C, broj kolonija pri 22°C, Pseudomonas aeruginosaClostridium perfringens (uključujući i spore), sulfitreducirajuće klostridije.

  Laboratorij za površinske, podzemne i otpadne vode

  Laboratorij pruža uslugu uzorkovanja, analiziranja i obrade podataka

  otpadnih voda na sljedeće pokazatelje:

   pH vrijednost, električna vodljivost, KPKCr, kloridi, sulfati, ortofosfati, ukupni fosfor, taloživa tvar, ukupni alkalitet, kalcijeva tvrdoća, ukupna tvrdoća, ukupni isparni ostatak, suspendirana tvar, BPK5, ukupni organski ugljik (TOC), amonij, dušik po Kjeldahlu, ukupni dušik, nitrati, nitriti, sulfidi, fluoridi, ukupni fenoli, ukupni ugljikovodici (mineralna ulja), teškohlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti), anionski, kationski i neionski detergenti, ukupni organski halogeni (TOX), adsorbilni organski halogeni (AOX), slobodni klor, ukupni klor, kalcij, magnezij, natrij, kalij, bakar, cink, željezo, mangan, ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki (crijevni enterokoki) i Escherichia coli

  površinskih i podzemnih voda na sljedeće pokazatelje:

   pH vrijednost, električna vodljivost, tvrdoća, mutnoća, potrošnja kalijevog permanganata (KPKMn), fluoridi,  kloridi, nitrati, nitriti, amonij,  sulfati, fosfati, ortofosfati, ukupni fosfor, natrij, kalij, kalcij, magnezij, suspendirana tvar, boja, redoks potencijal, ukupni alkalitet, kalcijeva tvrdoća, BPK5, isparni ostatak, prozirnost, otopljeni kisik,  ukupni organski ugljik (TOC), otopljeni organski ugljik (DOC), dušik po Kjeldahlu, ukupni dušik (računski), teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti), ukupni ugljikovodici (mineralna ulja) ukupni fenoli, lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici: 1,1,1- trikloretan, trikloreten, tetrakloreten, triklormetan, tetraklormetan, bromdiklormetan,  anionski detergenti, adsorbilni organski halogeni (AOX), hidrogen karbonati, slobodni klor, ukupni klor,silicijev dioksid, bakar, cink, željezo, mangan, broj kolonija pri 22 C i 36 C, crijevni enterokoki, ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, Pseudomonas aeruginosa i Escherichia coli

  Laboratorij za kontrolu hrane

  Mikrobiološka analiza i kontrola prehrambenih proizvoda provodi se radi utvrđivanja prisutnosti patogenih mikroorganizama koji mogu uzrokovati trovanja hranom, mikroorganizama koji mogu uzrokovati kvarenje hrane i mikroorganizama indikatora higijenskih uvjeta u proizvodnji hrane. Sukladno Zakonu o hrani (NN 81/13, NN 14/14, NN 115/18) zdravstveno neispravna hrana je ona koja je štetna  za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu. Laboratorij za mikrobiološke analize hrane ispituje obavezne mikrobiološke kriterije prema direktivama Europske unije i preporučene mikrobiološke kriterije prema Nacionalnom Vodiču. Ispitivanja se provode prema međunarodno priznatim ISO normama. Također, Laboratorij ocjenjuje mikrobiološku čistoću objekata za proizvodnju hrane putem uzimanja briseva čistih površina, pribora i ruku djelatnika koji sudjeluju u neposrednom dodiru s hranom. Time se provjerava učinkovitost pranja i dezinfekcije.

  U Laboratoriju se određuju: Salmonella spp.Escherichia coli, , Enterobacteriaceae, , Listeria monocytogenesStaphylococcus aureus i ostali koagulaza pozitivni stafilokoki, Bacillus cereus, sulfitreducirajuće klostridije, kvasci i plijesni, aerobne mezofilne bakterije, aerobne sporogene bakterije.

  Laboratorij instrumentalne analitike

  U Laboratoriju se provode ispitivanja različitih vrsta uzoraka (voda za ljudsku potrošnju, bazenske vode, otpadne, površinske i podzemne vode), primjenom sofisticiranih instrumentalnih analitičkih metoda (plinska i ionska kromatografija) i spektrofotometrija.

  U analiziranim uzorcima određuju se slijedeći fizikalno – kemijski pokazatelji:
  – voda za ljudsku potrošnju, voda za kupanje, bazenska, površinska i podzemna voda:

  ​fluoridi, kloridi, nitriti, nitrati, fosfati, sulfati, natrij, amonij, kalij, magnezij, tvrdoća
  bazenske vode:

  lakohlapljivi halogenirani ugljikovodici – trihalometani
  površinske i podzemne vode:

  ukupni halogenirani ugljikovodici, triklormetan (kloroform), trikloreten, tetrakloreten,

  1,1,1- trikloretan, tetraklormetan (tetraklorugljik), bromdiklormetan, tribrommetan (bromoform)

  Skip to content