JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije prodaje rashodovano službeno vozila putem Javne licitacije koja će se održati dana 19. svibanj 2022. s početkom u 13,00 sati, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 – ispred garaža (dvorište):

 • Dacia Logan KA 652 EN, godina proizvodnje 2008, Broj šasije: UU1KSDAEH39691445

       snaga motora 55 KW, registriran do 13.06.2022. Vozilo je u voznom stanju.

       Početna cijena 13.048,00 kn.

 1. Kupac je dužan platiti cijenu izlicitiranog vozila u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa.

 1. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu natel. 411 278 – glavni tehničar.

 1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu/polog u iznosu od 300,00 kn. Uplatu izvršiti na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije HR3724000081190251956, Karlovačka banka Karlovac.

 1. Vozilo se prodaje po načelu VIĐENO-KUPLJENO, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

 1. Isporuka za izlicitiranog vozila je odmah nakon uplate izlicitirane cijene vozila. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 5 dana od uplate, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.

 1. Osobama koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo jamčevina se vraća u roku 8 dana uz obveznu dostavu broja računa uplatitelja.

                                               ————–

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), v.d. ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

                                                                        I

Raspisuje se natječaj za prijem doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na:

 • specijalizaciju iz epidemiologije, jedan dr. medicine
 • specijalizaciju kliničke mikrobiologije, jedan dr. medicine.

                                                                        II

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sudijem zdravstvenog

  usmjerenja, akademskog naziva doktor medicine,

– odobrenje za samostalan rad.

                                                                        III

Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

IV

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno

    članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)

 1. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 2. Prijepis položenih ispitana studiju
 3. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 4. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladočl. 3. red. br. 4.

     Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je

    pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili

    koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)

 1. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 2. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj

    zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je

     indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),

 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

                                                                        V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 • 2 –

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15).

Odluka o odabiru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr  najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja.

Natječaj ostaje otvoren od 19. svibnja 2022. do 26. svibnja 2022.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr.Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, sa naznakom “natječaj za specijalizaciju”.

 

 

Obavijest o poništenju natječaja za prijam prvostupnika sanitarnog inženjerstva – stručnjaka zaštite na radu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos prvostupnika sanitarnog inženjerstva sa 0,5 radnog vremena – stručnjaka zaštite na radu sa 0,5 radnog vremena, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Nakon provedenog postupka, a sukladno toč. 7. raspisanog natječaja, donosi se odluka o poništenju natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinja: Gordane Ribar i Marine Braim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content