Natječaj za prijam u radni odnos prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike ili zdravstveno laboratorijskog tehničara

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

 

                                                             N A T J E Č A J

 1. Za prijam prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike ili zdravstveno laboratorijskog tehničara, jednog izvršitelja u radni odnos na određeno vrijeme.

 

Uvjeti: prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike ili zdravstveno laboratorijski

tehničar, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad.

 

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica iliosobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

 

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. Rok za podnošenje prijava do 4. studeni 2021.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

 

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

 

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 27.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga, pod evidencijskim brojem nabave: 58/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038976. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 12,00 sati.

Komplet za automatiziranu ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa)

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Komplet za automatiziranu  ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih  uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa), pod evidencijskim brojem nabave: 57/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038645. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 11,00 sati.

Cijepljenje protiv gripe u sezoni 2021/2022.

Cijepljenje protiv gripe u sezoni 2021/2022.

Ove godine nabavljeno je četverovalentno cjepivo protiv gripe VaxigripTetra čiji nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet je Sanofi Pasteur.

U tijeku je distribucija prvog dijela cjepiva protiv gripe tako da će cijepljenje osoba koje imaju povećani rizik od komplikacija započeti u četvrtak 28. listopada.

Ove je godine za Karlovačku županiju nabavljeno 15000 doza, temeljem procijenjenih potreba koje su poslali liječnici obiteljske medicine.

Većina cjepiva koje se distribuira ide liječnicima obiteljske medicine te očekujemo da će se cjepivo u zdravstvene ustanove distribuirati u dva dijela, za prvi dio je distribucija u tijeku, drugi dio se očekuje za dva tjedna.

Zbog dinamike distribucije svi koji se žele cijepiti neće to moći uraditi u sljedeća dva tjedna, već će  dio osoba trebati pričekati isporuku drugog dijela cjepiva koja će biti na raspolaganju u ambulantama u drugoj polovici studenog.

Naglašavamo da nije kasno cijepiti se protiv gripe niti u studenom niti u prosincu te nema potrebe stvarati pritisak na liječnike tijekom listopada kad raspolažu tek s dijelom ukupne količine cjepiva.

Zbog provođenja protuepidemijskih mjera i povećanog obima posla tijekom pandemije COVID-19 Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije neće biti u mogućnosti provoditi cijepljenje kao  dosadašnjih godina.

Molimo sve koji se žele cijepiti protiv gripe da se jave izabranim liječnicima obiteljske medicine i izabranim pedijatrima radi cijepljenja osoba s povećanim rizikom od komplikacija gripe.

Termin za cijepljenje potrebno je telefonskim putem dogovoriti s liječnikom i ne dolaziti nenajavljeno, jer u postojećoj situaciji obilježenoj rastućim brojem COVID-19 infekcija nužno je planirati dolaske na cijepljenje radi izbjegavanja gužvi koje su povoljni uvjeti za širenje COVID-19. O mogućnosti cijepljenja u Zavodu za javno zdravstvo, ako nemate izabranog liječnika, također molimo da se informirate i zatražite termin telefonom.

Osobe za koje je cijepljenje besplatno su sljedeće:

 • osobe životne dobi 65 godina i starije,
 • štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,
 • osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djeca s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,
 • odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega i jetre (npr. ciroza), kroničnim neurološkim bolestima, hemaglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju), te izrazito pretile osobe (ITM >40),
 • djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),
 • u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,
 • zdravstveni radnici,
 • trudnice.

Osobe koje nemaju pravo na besplatno cijepljenje, a koje prepoznaju važnost cijepljena protiv gripe, mogu se cijepiti kod izabranih liječnika ukoliko osobno nabave/kupe cjepivo na temelju recepta.

Skip to content