Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Komplet za automatiziranu  ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih  uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa), pod evidencijskim brojem nabave: 57/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038645. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 11,00 sati.

Skip to content