Svjetski dan moždanog udara – 29. listopad 2019. #NeBudiTaj(#DontBeTheOne)

Ove godine na Svjetski dan moždanog udara Svjetska organizacija za moždani udar (World Stroke Organisation) želi upozoriti na  važnost prevencije moždanog udara

I ako je svaka četvrta osoba u riziku od moždanog udara velik udio moždanih udara možemo spriječiti poduzimanjem nekoliko jednostavnih koraka.

 

Osobni rizik za moždani udar možemo smanjiti zdravim životnim stilom (redovitom tjelesnom aktivnošću, pravilnom prehranom, nepušenjem, smanjenom konzumacijom alkohola) kao i prepoznavanjem i liječenjem povišenog krvnog tlaka, šećerne bolesti, visoke razine kolesterola u krvi te fibrilacije atrija.

Moždani udar može se dogoditi bilo kome, u bilo kojem trenutku i bilo gdje. Danas je moždani udar vodeći uzrok invaliditeta u svijetu i drugi vodeći uzrok smrti.

Zato nemoj biti 1 od 4 koji će imati moždani udar!  #NeBudiTaj (engl. #DontBeTheOne)

Povodom obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara u utorak 29.10.2019od 8 do 11 sati Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije, V.Mačeka 48 (stara bolnica Dubovac)-I kat desno možete obaviti kontrolu rizičnih čimbenika ( krvni tlak, šećer i kolesterol u krvi ) i upoznati se s radom Savjetovališta za prehranu.

Mozdani_udar-rizici_i_simptomi

Fibrilacija_atrija_i_moždani_udar

Natječaj za voditelja laboratorija na određeno vrijeme

Natječaj

  1. Za prijam u radni odnos voditelja laboratorija za kontrolu vode za ljudsku potrošnju, vode za kupanje i bazenske vode, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj (zamjena) na pola radnog vremena (20 sati tjedno).

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-tehnološkog/biotehnološkog ili biološkog smjera, znanje rada na osobnom računalu, položen vozački ispit “B” kategorije, 1 godina radnog iskustva.

  1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):
  • životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), preslik

vozačke dozvole “B” kategorije, dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik ugovora o radu ili potvrdnica prijašnjeg poslodavca),  elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

  1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  1. Rok za podnošenje prijava je od 24.10.2019.do 31.10.2019. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».
  2. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  3. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
  4. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Tečaj za frizere, kozmetičare, pedikere, osobe koje rade u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda te osobe koje objavljuju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice

U  Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije započinjemo s organizacijom tečajeva za frizere, kozmetičare, pedikere, osobe koje rade u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda te osobe koje    obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice

      Sve o tečaju možete doznati na stranici

Tečaj_za_frizerekozmetičarepedikere_osobe_koje_rade_u_proizvodnji_i_prometu_kozmetičkih_proizvoda_te_osobe_koje_obavljaju_poslove_unošenja_boja_i_stranih_tijela_u_kožu_i_sluznice

Skip to content