Dijagnostička sredstva za 2023.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 12.12.2022. objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva za 2023., pod evidencijskim brojem nabave: 01/2023, broj objave: 2022/S 0F2-0049061. Rok za dostavu ponuda je 4.1.2023. do 11,00 sati.

Nadmetanje za predmet nabave: Multiplex Real Time RT-PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 4.2.2021. (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Multiplex Real Time RT-PCR CE IVD kit za detekciju SARS-CoV-2,  ev. br. nabave 04/2022, objavljeno u EOJN 21.12. 2021. br. 2021/S- 0F2 00045992. Rok za dostavu ponuda je 11.1. 2022. do 11,00 sati.

Vozila za službene potrebe, kom.2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 2.11.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Vozila za službene potrebe, kom.2, pod evidencijskim brojem nabave: 51/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0039742. Rok za dostavu ponuda je 24.11. 2021. do 9,00 sati.

Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 27.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Sistem za automatsku pripremu i razlijevanje mikrobioloških podloga, pod evidencijskim brojem nabave: 58/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038976. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 12,00 sati.

Komplet za automatiziranu ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa)

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 26.10.2021. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Komplet za automatiziranu  ekstrakciju virusne RNA/DNA iz raznih kliničkih  uzoraka (brisevi nazo i orofarinksa), pod evidencijskim brojem nabave: 57/2021, broj dokumenta: 2021/S 0F2-0038645. Rok za dostavu ponuda je 16.11. 2021. do 11,00 sati.

Skip to content