Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, u Elektroničkom oglasniku javne nabave od 5.12.2023. objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave Testovi za PCR za 2024., pod evidencijskim brojem nabave: 02/2024, broj objave: 2023/S 0F2-0051194. Rok za dostavu ponuda je 28.12.2023. do 11,00 sati.

Skip to content