Dijagnostika hripavca i pneumonije

 „ Dijagnostika hripavca i pneumonije „

 od ponedjeljka 20.11.2023.

  uvodimo PCR detekciju najvažnijih bakterijskih uzročnika pneumonije iz respiratornih uzoraka

( sputum , BAL,  bris nazofarinksa , aspirat nazofarinksa)

Test „Allplex PneumoBacter Assay“ proizvođača Seegene,  PCR metodom u realnom vremenu , detektira sedam bakterija :

 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis,  Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae.

Više je razloga za uvođenje ovakvog testiranja .

Činjenica jest da većina pneumonija ostane bez etiološki dokazanog uzročnika jer gore navedeni mikroorganizmi ili ne rastu uopće, ili rastu sporo ili često budu prerašteni normalnom mikrobiotom u klasičnom mikrobiološkom kultivacijskom procesu.

Osim navedenog,  aktualni razlog uvođenja ovog testa jest epidemija hripavca i spremnost da se brzo potvrdi B. pertussis  u našoj županiji.

Naglašavamo,  ovaj test ne treba upotrebljavati u dijagnostici najčešćih,  uobičajenih virusnih infekcija gornjeg dišnog sustava jer obzirom na tehničke mogućnosti laboratorija, cijenu testa i  racionalnost primjene , trebaju biti prisutne ozbiljne indikacije za pretragu.

 Gore navedeno je izrazito važno prilikom detekcije S. pneumoniae i H. influenzae jer su isti često kolonizacijska flora na sluznici gornjih dišnih puteva , osobito kod djece.  PCR metoda  vrlo je osjetljiva i detektirati će i minimalnu količinu uzročnika pa i iz predjela gornjih dišnih puteva.

Utoliko će interpretacija nalaza za te uzročnike biti zahtjevnija i tražiti će od liječnika kliničara da uklopi mikrobiološki nalaz u mozaik s drugim rezultatima ( klinička slika, laboratorijski nalazi, ev. RTG nalaz), a ne samo da ograničeno promatra pozitivan nalaz i kreira daljnje postupanje isključivo prema njemu.

Indikacije : –  dokazana pneumonija

 • ozbiljna sumnja na pneumoniju podržana kliničkom slikom te laboratorijskim i/ili RTG nalazima
 • sumnja na hripavac

Uzorci : – sputum ( iskašljaj )

              – bronhoalveolarni lavat (BAL)

              – aspirat nazofarinksa

              – bris nazofarinksa

U dijagnostici pneumonija preporučen je sputum ( iskašljaj ) ili BAL.

Za dokaz Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis najbolji uzorak je bris ili aspirat nazofarinksa.

 

 Sputum mora biti kvalitetan, pacijent se nakon ispiranja usta vodom ujutro, mora duboko iskašljati i izbaciti sadržaj direktno u sterilnu posudicu.

Sama slina nije dovoljno dobar uzorak jer ne potječe iz donjih dišnih puteva!

Sputum se donosi u sterilnoj posudici u koju je direktno iskašljan.

Ukoliko se radi o maloj djeci i drugim pacijentima koji se ne mogu kvalitetno iskašljati,  može se uzeti bris ili aspirat nazofarinksa .

Bris nazofarinksa se uzima posebnim brisom i stavlja u transportnu podlogu u epruveti s čepom koje zdravstveno osoblje može preuzeti u Mikrobiološkom laboratoriju , Mažuranićeva obala 5 ( kod Kupe).

Iznimno je važno da se postupak vrši s odgovarajućim brisom ( rajonski ili dakronski bris s plastičnom drškom ) i podlogom jer pamučni bris i drvena drška mogu inhibirati PCR proces pa time i rezultat! Uzorke uzete neodgovarajućim brisom i /ili bez transportne podloge nećemo obrađivati.

Uzorke ćemo prikupljati svaki dan a test ćemo za početak raditi tri puta tjedno ( ponedjeljak, srijeda, petak) ali prilagođavati ćemo se okolnostima,  pa ovisno o potrebama, možda i svaki dan .

Očekujemo da uzorci stižu svježi tj. odmah nakon uzorkovanja jer odgađanje obrade može utjecati na rezultate. Iznimno mogu se skladištiti u hladnjaku ( 2-8 ℃) do 24 sata.

Uzorci moraju stići u laboratorij do 9 sati jer proces obrade uzorka moramo pokrenuti što ranije obzirom da dugo traje. „U slučaju da pacijenti sami dolaze na uzorkovanje u laboratorij,  ono se vrši od 7:15 – 8 :00  od ponedjeljka do petka, ulaz sa dvorišne strane laboratorija. „

Uzorci koji budu stizali poslije 9 sati neće biti obrađeni istoga dana !

 

                                                                                                                      Tamara Marković, dr.med.

                                                                                                                      spec. klin.mikrobiologije

                                                                                                                     Voditeljica Službe za mikrobiologiju

 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije raspisuje

                                                            N A T J E Č A J

              za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

                                                                        I

Raspisuje se natječaj za prijem doktora/doktorice medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na:

 • specijalizaciju iz školske i adolescentne medicine, jedan dr. medicine
 • specijalizaciju iz epidemiologije, jedan dr. medicine
 • specijalizaciju iz medicine rada i športa, jedan dr. medicine.

                                                                        II

Opći uvjeti koje pristupnik/pristupnica mora ispunjavati:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sudijem zdravstvenog

  usmjerenja, akademskog naziva doktor medicine,

– odobrenje za samostalan rad.

                                                                        III

Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

IV

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno

    članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)

 1. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 2. Prijepis položenih ispitana studiju
 3. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 4. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladočl. 3. red. br. 4.

     Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je

    pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili

    koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)

 1. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 2. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj

    zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je

     indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),

 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

                                                                        V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

 • 2 –

Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15).

Odluka o odabiru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr  najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja.

Natječaj ostaje otvoren od 8. studeni 2023. do 15. studeni 2023.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti ćebiti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr.Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, sa naznakom “natječaj za specijalizaciju”.

 

 

Skip to content