Natječaj a prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme sanitarnog ili medicinskog tehničara/tehničarke, jednog izvršitelja

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                         N A T J E Č A J

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme sanitarnog ili medicinskog tehničara/tehničarke, jednog izvršitelja.

UVJET: sanitarni ili medicinski tehničar/tehničarka, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, položen vozački ispit “B” kategorije, poznavanje rada na računalu.

Kandidati za završenom petogodišnjom školom za medicinske sestre/tehničare ne trebaju imati položen stručni ispit.

Probni rad: 2 mjeseca.

Rad u Službi za epidemiologiju. Rad na terenu u Ispostavama Slunj, Duga Resa, Ogulin i Ozalj.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– diploma,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (osim za kandidate za završenom petogodišnjom

  školom za medicinske sestre/tehničare),

– odobrenje za samostalan rad,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

– preslik vozačke dozvole “B” kategorije,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Svi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 1. Rok za podnošenje prijava od 27.6.2023. do 4.7. 2023.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 IZMJENA OBAVIJESTI O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2023. GODINI

 IZMJENA OBAVIJESTI O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2023. GODINI

Zbog tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti provesti adulticidnu dezinsekciju sukladno prethodno dostavljenom rasporedu.

Dostavljamo novi raspored provođenja.

            Dana 20.06., 21.06. i 22.06. 2023. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provesti će prvu sustavnu preventivnu mjeru dezinsekcije suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – s vozila u pokretu.

Akcije će se provoditi  u ranim jutarnjim satima (4:00 – 6:30 h),  biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka Republike Hrvatske.

 

Molimo građane da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima.

 

Molimo pčelare da na navedenim lokacijama u vrijeme trajanja akcije, pčele drže zatvorene u košnicama.

 

Molimo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, vjetar), akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan.

Suzbijanje krilatica provoditi će se prema rasporedu:

20.06.2023.

 1. područje oko hotela “Korana-Srakovčić” i hotela “Lana-Korana”
 2. lijeva i desna obala rijeke Korane od hotela “Korana” do Ulice Dalmatinski prolaz
 3. područje oko Hrvatskog doma uključujući Vunsko polje
 4. Domobranska, T. Smičiklasa, ulica Rakovac
 5. Švarča – Bašćinska cesta, M. C. Nehaja, Mrežnička, Radnička, I. Gojaka, Ulica Gornja Švarča, Riječka ulica do Mokrica
 6. Donja Švarča, ulica Udbinja, ulica Mostanje, Ulica Mrežnički Zatok, ulica Turanj do OŠ Turanj
 7. područje oko nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek

 

21.06.2023.

 

 1. Dubovac – Marmontova aleja, Primorska ulica, H. Turze, A. Nemičića, F. Supila, M. J. Šporera, Pivovarska, Kupska, Žorovica, F. Bulićeva, P. Kružića
 2. Zagrad – Gaj, ulica Zagrad do ulice Vučjak
 3. Borlin – M. Seljana, B. Bušića, Omladinska, Žumberačka, V. Bogovića, S. Seljana, Gradišćanska, Borlin do Tičarnice
 4. Drežnik – Dubrovačka, Hvarska, Mostarska, Triglavska, Bakarska, Splitska, Sušačka, Varaždinska
 5. ulica Hrnetić, Novaki i Novi Novaki
 6. obala Kupe od Veslačkog kluba, obala V. Mažuranića
 7. Jamadolska, dio vojarne Luščić
 8. Luščić – A. G. Matoša, D. Domjanića, M. Nemičića, A. Hebranga, B. Šuleka, Skopska

 

22.06.2023.

 

 1. Grabrik – Kneza Branimira, M. Vrhovca, R. Taclika, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Kralja K. P. Krešimira IV, B. Kašića
 2. Šetalište dr. Franje Tuđmana, šanac do Tehničke škole uključujući područje oko Doma umirovljenika Sv. Antun
 3. Perivoj J. Vrbanića, put D. Trstenjaka, Ruski put (arboretum), Vatrogasna cesta, šanac uz Draškovićevu ulicu
 4. naselje Gaza – Hrvatske bratske zajednice, P. Filipca, S. Mihalića, Struga, Gornja Gaza
 5. Banija – područje pored osnovne škole i dječjeg vrtića, S. Vraza, J. Masaryka, K. Miošića, Obala I. Trnskog, Obala F. Račkoga, G. Petrovića, A. Kovačića, Trg Kralja Petra Svačića
 6. prilaz V. Holjevca (brza cesta) od raskrižja  Banija do Kralja Tomislava
 7. Zagrebačka ulica do odlagališta otpada Ilovac
 8. Novi Centar – M. Krleže, I. Meštrovića, Lj. Šestića, Ulica Luščić, M. Držića, Senjska

 

Zajedno sa adulticidnom dezinsekcijom navedenih lokacija provesti će se i dezinsekcije na slijedećim grobljima u gradu Karlovcu:

 • groblje Velika Švarča dana 20.06.2023. godine
 • Jamadol, Dubovac I (katoličko), Dubovac II (pravoslavno), Dubovac III (vojno), Dubovac IV (židovsko) i Hrnetić dana 21.06.2023. godine

OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2023. GODINI

OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2023. GODINI

Dana 17.06., 19.06. i 20.06. 2023. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provesti će prvu sustavnu preventivnu mjeru dezinsekcije suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – s vozila u pokretu.

Akcije će se provoditi  u ranim jutarnjim satima (4:00 – 6:30 h),  biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka Republike Hrvatske.

 

Molimo građane da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima.

 

Molimo pčelare da na navedenim lokacijama u vrijeme trajanja akcije, pčele drže zatvorene u košnicama.

Molimo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, vjetar), akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan.

Suzbijanje krilatica provoditi će se prema rasporedu:

17.06.2023.

 1. područje oko hotela “Korana-Srakovčić” i hotela “Lana-Korana”
 2. lijeva i desna obala rijeke Korane od hotela “Korana” do Ulice Dalmatinski prolaz
 3. područje oko Hrvatskog doma uključujući Vunsko polje
 4. Domobranska, T. Smičiklasa, ulica Rakovac
 5. Švarča – Bašćinska cesta, M. C. Nehaja, Mrežnička, Radnička, I. Gojaka, Ulica Gornja Švarča, Riječka ulica do Mokrica
 6. Donja Švarča, ulica Udbinja, ulica Mostanje, Ulica Mrežnički Zatok, ulica Turanj do OŠ Turanj
 7. područje oko nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek

 

19.06.2023.

 

 1. Dubovac – Marmontova aleja, Primorska ulica, H. Turze, A. Nemičića, F. Supila, M. J. Šporera, Pivovarska, Kupska, Žorovica, F. Bulićeva, P. Kružića
 2. Zagrad – Gaj, ulica Zagrad do ulice Vučjak
 3. Borlin – M. Seljana, B. Bušića, Omladinska, Žumberačka, V. Bogovića, S. Seljana, Gradišćanska, Borlin do Tičarnice
 4. Drežnik – Dubrovačka, Hvarska, Mostarska, Triglavska, Bakarska, Splitska, Sušačka, Varaždinska
 5. ulica Hrnetić, Novaki i Novi Novaki
 6. obala Kupe od Veslačkog kluba, obala V. Mažuranića
 7. Jamadolska, dio vojarne Luščić
 8. Luščić – A. G. Matoša, D. Domjanića, M. Nemičića, A. Hebranga, B. Šuleka, Skopska

 

20.06.2023.

 

 1. Grabrik – Kneza Branimira, M. Vrhovca, R. Taclika, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Kralja K. P. Krešimira IV, B. Kašića
 2. Šetalište dr. Franje Tuđmana, šanac do Tehničke škole uključujući područje oko Doma umirovljenika Sv. Antun
 3. Perivoj J. Vrbanića, put D. Trstenjaka, Ruski put (arboretum), Vatrogasna cesta, šanac uz Draškovićevu ulicu
 4. naselje Gaza – Hrvatske bratske zajednice, P. Filipca, S. Mihalića, Struga, Gornja Gaza
 5. Banija – područje pored osnovne škole i dječjeg vrtića, S. Vraza, J. Masaryka, K. Miošića, Obala I. Trnskog, Obala F. Račkoga, G. Petrovića, A. Kovačića, Trg Kralja Petra Svačića
 6. prilaz V. Holjevca (brza cesta) od raskrižja  Banija do Kralja Tomislava
 7. Zagrebačka ulica do odlagališta otpada Ilovac
 8. Novi Centar – M. Krleže, I. Meštrovića, Lj. Šestića, Ulica Luščić, M. Držića, Senjska

 

Zajedno sa adulticidnom dezinsekcijom navedenih lokacija provesti će se i dezinsekcije na slijedećim grobljima u gradu Karlovcu:

 • groblje Velika Švarča dana 17.06.2023. godine
 • Jamadol, Dubovac I (katoličko), Dubovac II (pravoslavno), Dubovac III (vojno), Dubovac IV (židovsko) i Hrnetić dana 19.06.2023. godine

Skip to content