Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam psihologa, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na poslove psihologa u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, jedan izvršitelj.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje Martine Žanić, dipl. psihologinje.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam pripravnika/pripravnica, u radni odnos na određeno vrijeme od jedne godine

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme pripravnika/ pripravnica radi obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

 1. Prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja
 2. Prvostupnika/ prvostupnice med.lab.dijagnostike, dva izvršitelja
 3. Sanitarni tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj,
 4. Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidata/kandidatkinja:

Prvostupnika/prvostupnice sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja

 • Silvia Šebalj, prvostupnica sanitarnog inženjerstva
 • Valentina Kolar, prvostupnica sanitarnog inženjerstva

Prvostupnika/ prvostupnice med.lab.dijagnostike, dva izvršitelja

 • Lucija Mance, prvostupnica med.lab.dijagnostike
 • Dino Petrak, prvostupnik med.lab.dijagnostike

Sanitarni tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

 • Matteoo Stojanović, sanitarni tehničar

Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

 • Kristina Für Gamboš, zdravstveno laboratorijska tehničarka.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva

Mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva

Ožujak je Mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva, te njegovim obilježavanjem želimo skrenuti pozornost javnosti na potrebu povećanja znanja o raku debelog crijeva te mogućnostima prevencije s posebnim naglaskom na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Tim povodom, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, u suradnji s Karlovačkom županijom organizira javnozdravstvenu akciju 18. ožujka 2023. godine u Karlovcu, ispred Gradskog kazališta Zorin dom, Domobranska 1, u vremenu od 10 do 13 sati.

Tijekom javnozdravstvene akcije, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo će odgovarati na upite građana, davati savjete, educirati prisutne o Nacionalnom programu i raku debelog crijeva te će ponuditi mogućnost sudjelovanja svim zainteresiranima koji ulaze u ciljnu skupinu programa.

Na akciji će nam se pridružiti i gosti iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te predstavnici zdravstvenih ustanova naše županije.

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite na akciji i time pomognete u prenošenju naših poruka o važnosti prevencije raka debelog crijeva.

Vidimo se ispred Zorin doma 😊

Natječaj za prijam u radni odnos psihologa/psihologinje u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

 N A T J E Č A J         

 • za prijam u radni odnos psihologa/psihologinje u Službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: dipl.psiholog/prof.psihologije odnosno završen sveučilišni diplomski studij iz akademskog

      područja psihologije (magistar psihologije), položen psihološki stručni ispit, znanje rada na

      osobnom računalu i 1 godina radnog iskustva.

Probni rok: 3 mjeseca.

Rad na području Karlovačke županije.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik): životopis, diplomu, dokaz o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskogzavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja, uvjerenje o položenom psihološkom stručnom ispitu i dokaz o radnom stažu u struci – preslik ugovora o radu ili potvrdnica poslodavca.
 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. Rok za podnošenje prijava je od 9.3.2023. do 16.3.2023.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za prijam pripravnika

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                                             N A T J E Č A J

                                                                      za prijam pripravnika

 

                                                                                     I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

 1. Prvostupnika/ce sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja.

        Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva

 1. Sanitarni tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

 Uvjeti: sanitarni tehničar/tehničarka

 1. Prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike, dva izvršitelja

 Uvjeti: prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

 Uvjeti: Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

                                                                                     II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                     III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita za kandidate koji podnose zamolbe za sanitarnog tehničara/tehničarku i laboratorijskog tehničara/tehničarku odnosno potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena za kandidate koji podnose zamolbu za prvostupnika sanit. ing. ili prvostupnika med.lab.dijagnostike, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

                                                                                     IV

Rok za podnošenje prijava je od 8.3.2023.do 15.3.2023.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

                                                                                     V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

                                                                                     VI

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content