Natječaj za prijam u radni odnos prvostupnice/prvostupnika sestrinstva

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                         N A T J E Č A J

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos prvostupnice/prvostupnika sestrinstva, jednog izvršitelja na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni dopust).

UVJETI: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, vozački ispit “B” kategorije, osnovno znanje informatike.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– diplomu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– odobrenje za samostalan rad,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

– preslik vozačke dozvole “B” kategorije,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijava od 29.7.2022.do 8.8.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18 i 125/19) i članka 23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje se

NATJEČAJ

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, na mandat od 4 godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 1. Natječaj ostaje otvoren od 28. srpanj 2022. do 4. kolovoza 2022.
 2. Pisane prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac ili se predaju osobno u urudžbeni zapisnik Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.
 3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti Program rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za mandatno razdoblje i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:
 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjereni preslik po javnom bilježniku),

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina: potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci,
 • potvrdu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik, ne stariji od jednog mjeseca).
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca (izvornik).
 1. Prijava koja neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom, a podnositelji nepotpunih prijave neće biti pozvani na dopunu. Kandidat koji ne podnese urednu prijavu ili pravodobnu prijavu ili ako kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom u ovom natječajnom postupku, a njegova prijava neće se razmatrati.
 2. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 3. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja.
 4. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 5. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 6. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područna služba Karlovac, oglasnoj ploči i web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
 7. Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Natječaj za prijam pripravnika zdravstveno laboratorijskog tehničara

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                             N A T J E Č A J

                                                   za prijam pripravnika

 

                                                                    I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

 • Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

       Uvjeti: Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka.

                                                                    II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U postupku odabira kandidata uzet će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje, koji su završili obrazovanje u propisanom roku, te u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prosjek ocjena postignut tijekom školovanja.

                                                                    III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

                                                                    IV

Rok za podnošenje prijava je od 20. srpanj 2022.do 16. kolovoz 2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

                                                                    V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

                                                                                VI

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content