Svjetski dan nepušenja

Svjetski dan nepušenja

Od 1987. godine, 31. svibnja obilježava se Svjetski dan nepušenja na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije. Cilj obilježavanja je ukazivanje na zdravstvene i ostale rizike povezane s pušenjem.

Brojne znanstvene studije su dokazale da je pušenje jedan od najznačajnijih čimbenika rizika za zdravlje. Pušenje sa svojim širokim spektrom posljedica predstavlja globalni javnozdravstveni i gospodarski problem i smatra se teškom ovisnošću s visokim ovisničkim potencijalom.

Danas u svijetu puši približno 1.3 milijarde ljudi. Prema rezultatima istraživanja „Uporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji u Republici Hrvatskoj“, provedenog 2019. godine, 38,4% odraslih ljudi puši, muškarci češće od žena (41,2% naspram 35,7%). Najviše ljudi puši u dobnoj skupini između 25. i 35. godine života (43,6%).

Ove godine je fokus Svjetskog dana nepušenja na utjecaju duhana na okoliš i odvija se pod naslovom „Duhan – prijetnja našem okolišu“.

https://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2022/05/world-no-tobacco-day-2022-tobaccos-threat-to-our-environment

https://www.who.int/news/item/13-12-2021-protect-the-environment-world-no-tobacco-day-2022-will-give-you-one-more-reason-to-quit

Natječaj za prijam stručnjaka zaštite na radu i prvostupnika sanit.ing. i na neodređeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

 N ATJEČAJ za prijam u radni odnos stručnjaka zaštite na radu – prvostupnika sanitarnog inženjerstva, jedan izvršitelj

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos stručnjaka zaštite na radu sa 0,5 radnog vremena u Službi zajedničkih poslova i prvostupnika sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju, sa 0,5 radnog vremena, jedan izvršitelj, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

Kandidat se prima u radni odnos puno radno vrijeme, radi pola radnog vremena na poslovima stručnjaka zaštite na radu u Službi zajedničkih poslova, a pola radnog vremena na poslovima prvostupnika sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju.

Uvjeti koje kandidat mora kumulativno ispunjavati:

 1. završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva,
 2. položen stručni ispit za samostalno obavljanje poslova prvostupnika sanitarnog inženjerstva
 3. odobrenje za samostalan rad obavljanje poslova prvostupnika sanitarnog inženjerstva
 4. položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu
 5. položen stručni ispit iz područja zaštite od požara,
 6. položen vozački ispit “B” kategorije
 7. znanje rada na osobnom računalu.
 8. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):
 1. a) životopis,
 2. b) diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili stručnom studiju sanitarnog inženjerstva
 3. c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalno obavljanje poslova prvostupnika sanitarnog inženjerstva,
 4. d) odobrenje za samostalan rad za obavljanje poslova prvostupnika sanitarnog inženjerstva,
 5. e) dokaz o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,
 6. f) dokaz o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite od požara,
 7. g) dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 8. h) elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne

    stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja

 1. i) preslik vozačke dozvole “B” kategorije.
 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji nema stručni ispit  iz područja zaštite od požara obvezan je isti položiti u roku od 6 mjeseci.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neć se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. Rok za podnošenje prijave: od 31.5. 2022. do 7.6.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 2 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za prijam pripravnika

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj za prijam pripravnika

                                                                    I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

 1. Prvostupnika/ce sanitarnog inženjerstva, dva izvršitelja.

            Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva

 1. Prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike, jedan izvršitelj

       Uvjeti: prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

       Uvjeti: Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

                                                                    II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U postupku odabira kandidata uzet će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje, koji su završili obrazovanje u propisanom roku, te u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prosjek ocjena postignut tijekom školovanja.

                                                                    III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita za kandidate koji podnose zamolbe za laboratorijskog tehničara/tehničarku odnosno potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena za kandidate koji podnose zamolbu za prvostupnika sanit. ing. ili prvostupnika med.lab.dijagnostike, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

                                                                    IV

Rok za podnošenje prijava je od 27.5.2022.do 3.6.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

                                                                    V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

                                                                                VI

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU RASHODOVANOG VOZILA

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije prodaje rashodovano službeno vozila putem Javne licitacije koja će se održati dana 19. svibanj 2022. s početkom u 13,00 sati, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 – ispred garaža (dvorište):

 • Dacia Logan KA 652 EN, godina proizvodnje 2008, Broj šasije: UU1KSDAEH39691445

       snaga motora 55 KW, registriran do 13.06.2022. Vozilo je u voznom stanju.

       Početna cijena 13.048,00 kn.

 1. Kupac je dužan platiti cijenu izlicitiranog vozila u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa.

 1. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu natel. 411 278 – glavni tehničar.

 1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu/polog u iznosu od 300,00 kn. Uplatu izvršiti na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije HR3724000081190251956, Karlovačka banka Karlovac.

 1. Vozilo se prodaje po načelu VIĐENO-KUPLJENO, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

 1. Isporuka za izlicitiranog vozila je odmah nakon uplate izlicitirane cijene vozila. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 5 dana od uplate, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.

 1. Osobama koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo jamčevina se vraća u roku 8 dana uz obveznu dostavu broja računa uplatitelja.

                                               ————–

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

Na temelju članka 28. Satuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), v.d. ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

                                                                        I

Raspisuje se natječaj za prijem doktora medicine u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na:

 • specijalizaciju iz epidemiologije, jedan dr. medicine
 • specijalizaciju kliničke mikrobiologije, jedan dr. medicine.

                                                                        II

Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:

– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sudijem zdravstvenog

  usmjerenja, akademskog naziva doktor medicine,

– odobrenje za samostalan rad.

                                                                        III

Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje  o položenom stručnom  ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

IV

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno

    članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)

 1. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 2. Prijepis položenih ispitana studiju
 3. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 4. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladočl. 3. red. br. 4.

     Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je

    pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili

    koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)

 1. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 2. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj

    zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je

     indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),

 1. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

                                                                        V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 • 2 –

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15).

Odluka o odabiru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr  najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja.

Natječaj ostaje otvoren od 19. svibnja 2022. do 26. svibnja 2022.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka navedenih u prijavi i dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, kao i objavu obavijesti na internetskoj stanici s imenom i prezimenom odabranog kandidata, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči da će s osobnim podacima kandidata postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim općim aktom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva.

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Dr.Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, sa naznakom “natječaj za specijalizaciju”.

 

 

Skip to content