OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2024. GODINI

OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA OZLJA U 2024. GODINI

Dana 24. i 25.06.2024. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provesti će preventivnu mjeru dezinsekcije suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – uređajem sa automobilske prikolice.

Akcija će se provoditi  u ranim jutarnjim satima (4:00 – 6:30 h),  biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka Republike Hrvatske.

Molimo građane da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima.

Molimo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, vjetar),

akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan.

Suzbijanje krilatica provoditi će se na slijedećim lokacijama u gradu Ozlju prema rasporedu:

24.06.2024.

 1. Gornje Pokupje – Levkušje – Zorkovac na Kupi – Polje Ozaljsko – Trg – Trška cesta –

ulica Akademika M. Heraka

 1. Kolodvorska cesta do kraja industrijske zone
 2. Ulica Augusta Šenoe – Kolodvorski odvojak – Križanićeva ulica
 3. Gradsko kupalište Slave Raškaj

25.06.2024.

 1. Od gornjeg Pokuplja Karlovačkom cestom do centra Ozlja
 2. Ulica Vladka Mačeka – Podgraj – do OŠ Slava Raškaj
 3. Trg braće Radić do DV „Zvončić”
 4. Ulica Kaptol do crkve Sv. Vida
 5. Cesta Zrinskih i Frankopana – Ulica N. Š. Zrinskog do Lovačkog društva
 6. od centra Ozlja prema Zajačkom selu –naselje Vrhovac- naselje Podbrežje

 

Natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 32. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

 

                                                                             N A T J E Č A J

                                                                      za prijam pripravnika

 

                                                                                     I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

 

 • prvostupnika/ce medicinsko laboratorijske dijagnostike, jedan izvršitelj

Uvjeti: prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

 

                                                                                     II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 90% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                     III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

                                                                                     IV

Rok za podnošenje prijava je od 20.6.2024.do 28.6.2024.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 

                                                                                     V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

 

                                                                         VI

 

Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke  isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 

                                                                         VII

 

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2024. GODINI

OBAVIJEST O PRVOJ ADULTICIDNOJ DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA U 2024. GODINI

Dana 21.06., 22.06. i 23.06. 2024. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provesti će prvu dezinsekciju suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – s vozila u pokretu.

Akcije će se provoditi  u ranim jutarnjim satima (4:00 – 6:30 h),  biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka Republike Hrvatske.

 

Molimo građane da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima.

 

Molimo pčelare da na navedenim lokacijama u vrijeme trajanja akcije, pčele drže zatvorene u košnicama.

 

Molimo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, vjetar), akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan.

 

Suzbijanje krilatica provoditi će se prema rasporedu:

 

21.06.2024.

 

 1. područje oko hotela “Korana-Srakovčić” i hotela “Lana-Korana”
 2. lijeva i desna obala rijeke Korane od hotela “Korana” do Ulice Dalmatinski prolaz
 3. područje oko Hrvatskog doma uključujući Vunsko polje
 4. Domobranska, T. Smičiklasa, ulica Rakovac
 5. Švarča – Bašćinska cesta, M. C. Nehaja, Mrežnička, Radnička, I. Gojaka, Ulica Gornja Švarča, Riječka ulica do Mokrica
 6. Donja Švarča, ulica Udbinja, ulica Mostanje, Ulica Mrežnički Zatok, ulica Turanj do OŠ Turanj
 7. područje oko nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek

 

22.06.2024.

 

 1. Dubovac – Marmontova aleja, Primorska ulica, H. Turze, A. Nemičića, F. Supila, M. J. Šporera, Pivovarska, Kupska, Žorovica, F. Bulićeva, P. Kružića
 2. Zagrad – Gaj, ulica Zagrad do ulice Vučjak
 3. Borlin – M. Seljana, B. Bušića, Omladinska, Žumberačka, V. Bogovića, S. Seljana, Gradišćanska, Borlin do Tičarnice
 4. Drežnik – Dubrovačka, Hvarska, Mostarska, Triglavska, Bakarska, Splitska, Sušačka, Varaždinska
 5. ulica Hrnetić, Novaki i Novi Novaki
 6. obala Kupe od Veslačkog kluba, obala V. Mažuranića
 7. Jamadolska, dio vojarne Luščić
 8. Luščić – A. G. Matoša, D. Domjanića, M. Nemičića, A. Hebranga, B. Šuleka, Skopska

 

23.06.2024.

 

 1. Grabrik – Kneza Branimira, M. Vrhovca, R. Taclika, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Kralja K. P. Krešimira IV, B. Kašića
 2. Šetalište dr. Franje Tuđmana, šanac do Tehničke škole uključujući područje oko Doma umirovljenika Sv. Antun
 3. Perivoj J. Vrbanića, put D. Trstenjaka, Ruski put (arboretum), Vatrogasna cesta, šanac uz Draškovićevu ulicu
 4. naselje Gaza – Hrvatske bratske zajednice, P. Filipca, S. Mihalića, Struga, Gornja Gaza
 5. Banija – područje pored osnovne škole i dječjeg vrtića, S. Vraza, J. Masaryka, K. Miošića, Obala I. Trnskog, Obala F. Račkoga, G. Petrovića, A. Kovačića, Trg Kralja Petra Svačića
 6. prilaz V. Holjevca (brza cesta) od raskrižja  Banija do Kralja Tomislava
 7. Zagrebačka ulica do odlagališta otpada Ilovac
 8. Novi Centar – M. Krleže, I. Meštrovića, Lj. Šestića, Ulica Luščić, M. Držića, Senjska

Zajedno sa adulticidnom dezinsekcijom navedenih lokacija provesti će se i dezinsekcije na slijedećim grobljima u gradu Karlovcu:

 • groblje Velika Švarča dana 21.06.2024. godine
 • Jamadol, Dubovac I (katoličko), Dubovac II (pravoslavno), Dubovac III (vojno), Dubovac IV (židovsko) i Hrnetić dana 22.06.2024. godine

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam prvostupnika sanitarnog inženjerstva na određeno vrijeme, jedan izvršitelj

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama (NN 29/2024), raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na poslove prvostupnika sanitarnog inženjerstva u Službi za zdravstvenu ekologiju, jedan izvršitelj.

 

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje Julijane Sajković, bacc.sanit.ing.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content