Natjecaj za spec. epidemiologa i prvostupnicu sestrinstva

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

Za prijam u radni odnos:

1.1. doktora/doktorice medicine specijaliste epidemiologa ili doktora medicine u Službi za epidemiologiju, na određeno vrijeme do 6 mjeseci, jedan izvršitelj (zamjena).

Probni rad: 2 mjeseca.

Uvjeti: Doktor medicine specijalist epidemiolog ili doktor medicine, položen stručni  ispit, odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore, poznavanje rada na računalu i položen vozački ispit  dozvole “B” kategorije.

1.2. prvostupnice/prvostupnika sestrinstva u Službi školske medicine, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Probni rad: 1 mjesec.

Uvjeti: prvostupnik/ca sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu i vozački ispit “B” kategorije.

  1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):

Za radno mjesto pod toč. 1.1.: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz epidemiologije (ako je kandidat specijalist), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad nadležne komore i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

Za radno mjesto pod toč. 1.2.: životopis, diplomu, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad i vozački ispit “B” kategorije

  1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
  1. Rok za podnošenje prijava je od 27.2.2020. do 5.3.2020. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».
  2. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  3. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
  4. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  1. Sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18), prije početka rada odabranog kandidata po službenoj dužnosti pribavit će se dokaz o neosuđivanosti za kaznena djela iz glave XVI. Kaznenog zakona (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) – Kaznena djela protiv spolne slobode i glave XVII. istoga zakona – Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
  2. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam prvostupnika sanitarnog inženjerstva

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme prvostupnika sanitarnog inženjerstva
Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos:

– prvostupnik sanitarnog inženjerstva na DDD poslovima i stručnjaka zaštite na radu, na određeno vrijeme, jedan izvršitelj.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje Mihaele Mamić, prvostupnice sanitarnog inženjerstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Priopćenje za medije

Sukladno provedbi javnog savjetovanja za dokumente Strategija Karlovačka županija – Pametna županija i Akcijski plan kojim se planiraju prioritetne aktivnosti za sljedeće tri godine, u svih 5 gradova Karlovačke županije, u suradnji s izrađivačima Strategije tvrtkama Infodom i Infocumulus i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, održat će se javne tribine putem kojih će se građanima predstaviti projekt izrade Strategije Karlovačka županija – Pametna županija.

 Koristeći se digitalnim tehnologijama, Karlovačka županija nastoji svakodnevne aktivnosti učiniti što produktivnijima i time stvoriti povoljnu klimu za gospodarski rast, ali i kvalitetniji i privlačniji život.
Osim toga, žiteljima gradova i općina, pružit će se mogućnost postavljanja pitanja i davanje prijedloga autorima dokumenata, kao i predstavnicima gradske i općinske vlasti, bilo s mjesta održavanja online tribine ili bilo kojeg drugog mjesta, putem interneta.
Webinari će se održavati u tjednu od 17. do 21. veljače, u vremenskom periodu od 17:00 do 19:00 sati na sljedećim lokacijama:
Slunj 17.02.2020. – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Cetingrad i Rakovica
Duga Resa 18.02.2020. – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Bosiljevo, Barilović, Generalski Stol i Netretić
Ogulin 19.02.2020. – Gradska knjižnica i čitaonica Ogulin na kojima sudjeluju i općine Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj
Ozalj 20.02.2020. – Gradska vijećnica na kojima sudjeluju i općine Žakanje, Kamanje i Ribnik
Karlovac 21.02.2020. – Ilirska dvorana Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ na kojima sudjeluju i općine Draganić, Lasinja, Krnjak i Vojnić
Karlovačka županija poziva sve zainteresirane građane da prisustvuju javnim tribinama te da svojim pitanjem ili prijedlogom doprinesu stvaranju što kvalitetnije Strategije, kako bi se u konačnici stvorili uvjeti za što bolji i ugodniji život.

Skip to content