Natječaj za koordinatora nabave na određeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

 1. Za prijam kandidata na radno mjesto koordinatora nabave i salda conti dobavljača, na određeno vrijeme, zamjena za odsutnog radnika. 

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij – magistar ekonomije, znanje rada na osobnom računalu, jedna godina radnog iskustva u struci.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti :
 • životopis,
 • preslik diplome/svjedodžbe,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 3 mjeseca.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijava je od 23.2.2017.do 2.3.2017.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.
 2. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.
 • – 2 –

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  temeljem članka 29. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  objavljuje

O  G  L  A  S

za prijem na stručno osposobljavanje za rad, u trajanju od jedne godine:

 1. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, 1 izvršitelj

Uvjet: VŠS-Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

 1. Laboratorjski tehničar, 1 izvršitelj

Uvjet: SSS – Laboratorjski tehničar

Rok za podnošenje ponuda od 17.2.2017.do 24.2.2017. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas  “.

Zamolbi priložiti životopis, preslik diplome, domovnice, ispis – potvrda o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.  Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom status odnosno potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.Nepotpune ponude i nepravodobne ponude  neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content