Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  temeljem članka 29. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  objavljuje

O  G  L  A  S

za prijem na stručno osposobljavanje za rad, u trajanju od jedne godine:

  1. Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, 1 izvršitelj

Uvjet: VŠS-Prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

  1. Laboratorjski tehničar, 1 izvršitelj

Uvjet: SSS – Laboratorjski tehničar

Rok za podnošenje ponuda od 17.2.2017.do 24.2.2017. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas  “.

Zamolbi priložiti životopis, preslik diplome, domovnice, ispis – potvrda o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.  Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom status odnosno potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.Nepotpune ponude i nepravodobne ponude  neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content