Uzorak uzet dana 02.srpnja 2019.godine., na lokacji; gradsko kupalište “Foginovo” rijeka Korana Karlovac je

DOBRE KAKVOĆE sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda Uredbe o kakvoći vode za kupanje ( NN51/14).

Skip to content