26.06.2019. Služba za zdravstvenu ekologiju uzela je uzorke vode iz rijeke Korane na Foginovom kupalištu u Karlovcu, u sklopu kontrole kakvoće vode za kupanje. (Analitički broj 1089-VP)
Analizirani uzorci vode nesukladni su sa standardima za ocjenu kakvoće voda temeljem Uredbe o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14) zbog povećanog broja bakterije E. coli. Radi se o kratkotrajnom onečišćenju.

Escherichia  coli  su bakterije koji mogu izazvati probavne smetnje kod ljudi ukoliko se takva voda proguta.

S epidemiološke strane ne preporučuje se kupanje u vodi koja sadržava povećani broj e. coli i nesukladna je standardima za ocjenu kakvoće vode predviđenima Uredbom o kakvoći vode za kupanje.

Sukladno uredbi o kakvoći voda za kupnje (NN 51/14), PRILOG VIII državni vodopravni inspektor je ovlašten zabraniti kupanje ili dati preporuku o zabrani kupanja u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave.

Skip to content