Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam višeg stručnog savjetnika/savjetnice u računovodstvu 2, jedan izvršitelj na određeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme /zamjena/ za višeg stručnog savjetnika/savjetnicu u računovodstvu, jedan izvršitelj.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje Slađane Petrunić, dipl. oec.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam prvostupnica sesstrinstva, 2 izvršitelja

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme /zamjena/ ua prvostupnika/prvostupnicu sestrinstva, dva izvršitelja.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidata:

 • Lucija Andrijević, prvostupnica sestrinstva
 • Jelena Dujaković, prvostupnica sestrinstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Natječaj za prijam u radni odnos višeg stručnog savjetnika u računovodstvu 2

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

N A T J E Č A J  za prijam u radni odnos višeg stručnog savjetnika u računovodstvu 2, na određeno vrijeme, jedan izvršitel

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos višeg stručnog savjetnika u računovodstvu 2, na određeno vrijeme /zamjena odsutnog radnika/, jedan izvršitelj,

UVJET: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ekonomije, znanje rada na osobnom računalu, jedna godina radnog iskustva u struci.

Probni rad: 2 mjeseca.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):
 1. a) životopis,
 2. b) diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnomi studiju iz područja ekonomije,
 3. c) dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),
 4. h) elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne

    stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neć se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. Rok za podnošenje prijave: od 11. 10. 2022. do 17.10.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 2 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
Skip to content