Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinja: Gordane Ribar i Marine Braim.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Natječaj za prijam stručnjaka zaštite na radu i prvostupnika sanit.ing. i na neodređeno vrijeme

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuj

NATJEČAJ za prijam u radni odnos

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos stručnjaka zaštite na radu sa 0,5 radnog vremena u Službi zajedničkih poslova i prvostupnika sanitarnog inženjerstva u Službi za epidemiologiju, sa 0,5 radnog vremena, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: Preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sanitarnog inženjerstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, položen stručni ispit iz područja zaštite od požara, znanje rada na osobnom računalu i položen vozački ispit  “B” kategorije.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (preslik):

– životopis, diplomu,  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,  odobrenje za samostalan rad, dokaz o položenom  općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, dokaz o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite od požara,  dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji nema stručni ispit  iz područja zaštite od požara obvezan je isti položiti u roku od 6 mjeseci, a  stručni ispit i odobrenje za samostalan rad u roku od 3 mjeseca.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neć se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijave: do 29. travanj 2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 2 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 1. Pozivaju se svi kandidati prijavljeni na Oglas za prijam na radno mjesto čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme od 6 mjeseci, objavljen dana 11. travnja 2022. godine na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

                          na razgovor (intervju) koji će se održati u prostoriji predavaonice

                    Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije u Karlovcu, I kat desno

na adresi dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

u ponedjeljak  25. travanj 2022. godine prema slijedećem rasporedu:

                   kandidati s početnim slovom prezimena:  od A  do L  u 14,00 sati

                   kandidati s početnim slovom prezimena:  od L  do Ž  u 14,30 sati

 

 1. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se neće smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.
 2. Kandidati su dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska i prisustvovanja razgovoru. Kandidati su se dužni pridržavati epidemioloških mjera i na razgovor (intervju) doći s maskom za lice.
 3. Razgovor (intervju) provodi Komisija za provedbu oglasa, a kroz razgovor utvrđuje stečeno radno iskustvo u struci radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječaj za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

                                                             N A T J E Č A J

 1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos čistačice, dva izvršitelja na određeno vrijeme do 6 mjeseci.

Probni rad: 1 mjesec.

UVJETI: završena osnovna škola.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,

– dokaz o državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 1. Rok za podnošenje prijava od 11.4.2022.do 19.4.2022.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br.84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano izvješćeni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos prvostupnika/prvostupnice sestrinstva, jedan izvršitelj na određeno vrijeme

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos prvostupnika/prvostupnice sestrinstva u Službi školske medicine, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, zamjena.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidatkinje
Marine Grgeljac, prvostupnice sestrinstva.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content