Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48,  temeljem članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  objavljuje

Natječaj

– za prijam u radni odnos doktora medicine specijaliste epidemiologa, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika sa bolovanja.

UVJET: Doktor medicine specijalist epidemiolog, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad.

Rok za podnošenje prijava je od 6. studeni 2018. do 13. studeni 2018.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

Rad u sjedištu Zavoda i ispostavama na terenu, na području Karlovačke županije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu o završenom Medicinskom fakultetu, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad, domovnicu i potvrdu o podacima evidentiranim kod Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokumentacija o ispunjavanju uvjeta može se dostaviti u neovjerenoj preslici.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj “.

Probni rad 30 dana.

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content