Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

Natječaj

 1. Za prijam kandidata na slijedeća radna mjesta:
 • Voditelj odsjeka instrumentalne analitike, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: diplomski sveučilišni studij ili integriraniprediplomski i diplomski sveučilišni studij prehrambeno-tehnološkog/biotehnološkog/kemijskog/kemijsko – tehnološkog smjera, znanje rada na osobnom računalu, položen vozački ispit “B” kategorije, 2 godine radnog iskustva.

1.2.  Stručnjak zaštite na radu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno.

Uvjeti: prvostupnik sigurnosti i zaštite, položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

1.3.  Tajnica ravnatelja, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti: SSS/IV – završena srednja stručna sprema, poznavanje rada na računalu, vozački ispit “B” kategorije, radno iskustvo 1 godina.

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti /za sva radna mjesta/:
 • životopis,
 • preslik diplome/svjedodžbe,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 3 mjeseca,
 • preslik vozačke dozvole “B” kategorije – za radna mjesta pod toč. 1.1. i 1.3.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijava je od 4. kolovoza 2016. do 11. kolovoza 2016.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj za radno mjesto ________» (navesti radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje).

 • – 2 –
 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.
 2. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.
Skip to content