Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

 NATJEČAJ

 za prijam pripravnika

                                                                    I

Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

  1. Prvostupnika/ce  sanitarnog inženjerstva, tri izvršitelja.

Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva

  1. Prvostupnika/ce  medicinsko laboratorijske dijagnostike, dva izvršitelja

Uvjeti: prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike

  1. Sanitarni tehnicar/tehničarka, jedan izvršitelj

Uvjeti: sanitarni tehničar SSS

  1. Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj

Uvjeti: Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka

                                                                    II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                    III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica), elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

                                                                    IV

Rok za podnošenje prijava je od 9.3.2021.do 16.3.2021.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html i

https://branitelji.gov.hr/ .

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content