Na temelju Odluke Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 100/18. i 125/19.) i članka  23. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje se

Natječaj

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, na mandat od 4 godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 1. Natječaj ostaje otvoren do 21. rujna 2020.
 2. Pisane prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac ili se predaju osobno u urudžbeni zapisnik Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.
 3. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti Program rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za mandatno razdoblje i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:
 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili

integriranom  preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjereni  preslik  po javnom bilježniku),

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina: potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci,
 • potvrdu – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik, ne stariji od jednog mjeseca).
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca (izvornik).
 1. Prijava koja neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom, a podnositelji nepotpunih prijave neće biti pozvani na dopunu. Kandidat koji ne podnese urednu prijavu ili pravodobnu prijavu ili ako kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom u ovom natječajnom postupku, a njegova prijava neće se razmatrati.
 2. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 3. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja.
 4. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 5. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na provo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom status osobe s invaliditetom.

 1. Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područna služba Karlovac, oglasnoj ploči i web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
 2. Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

 

 

 

Skip to content